Article Index

Što su o Isusu govorili apostoli


Da li su onda Isusovi učenici za njega ikad govorili da je on nebeski Sin Božji (božanstvo)? Što možemo saznati iz evanđelja u kojem nalazimo nekoliko njihovih izjava? Pogledajmo:

“Kad su se popeli u čamac, vjetar utihnu, a oni u čamcu se pokloniše Isusu, govoreći: ‘Ti si zaista Sin Božji’“ (Matej 14:32-33)

“Tada ih on upita: A šta vi kažete, ko sam ja? Simon Petar mu odgovori: Ti si Krist, Sin Boga živoga. Blago tebi, Šimune, sine Jonin, reče mu Isus, jer ti to nije objavio čovjek, nego moj Otac, koji je na nebesima’“ (Matej 16:13-18)

Već smo vidjeli zbog čega su ga njegovi učenici smatrali i nazivali ‘Sinom Božjim’ budući da su očekivali onog koji će biti pomazan za tu funkciju, a ne onog koji je prvi stvoren ili doslovno rođen kao nebeski Sin. Čuda koja je činio su bila potrebna da bi ga poistovjetili s Mojsijem kojega narod također ne bi mogao prihvatiti kao 'čovjeka (Sina) Božjeg' niti ga slušati da Bog preko njega nije činio čuda. Zato treba iz njihovog kuta gledati na Isusa kojeg su prihvatili za tog Mesiju (Krista). Da bi to dodatno razjasnili usporedimo Mateja 16:13-18, sa Markovim izvještajem u kojem stoji:

“On ih upita dalje: "A za koga me vi držite?" Petar mu odgovori: "Ti si Krist." (Marko 8:29)

Što primjećujemo? Marko u svom izvještaju ne spominje izraz ‘Sin Božji’ nego samo: “ti si Krist (Pomazanik)”. Izraz ‘Krist’ se među Židovima uvijek koristio za onog čovjeka kojeg je Bog pomazao za svog slugu. Budući da je ovdje riječ o pomazanom kralju iz Davidove loze za čijeg je nasljednika Bog rekao (prema 2.Sam 7:14) da će mu biti ‘Sin’ onda se podrazumijeva da je onaj tko je od Boga postavljen za kralja, ne samo Krist (Pomazanik) nego ujedno i ‘Božji Sin’ po duhovnoj funkciji (kao i Salamun), pa je Matej u svom evanđelju nadopunio Petrove riječi sa “Krist, Sin Božji”, dok je za Marka bilo dovoljno reći za Isusa da je ‘Krist’ (Pomazanik) što samo po sebi određuje značenje naziva ‘Sin Božji’ kojeg je mogao nositi pomazani čovjek, kralj. 

Da je Mesija trebao biti nebesko božanstvo onda bi pojam ‘Sin Božji’ određivao značenje izraza ‘Krist’, ali to nije slučaj jer bi onda svi pomazanici bili božanska bića. Iako su po pomazanju svetim duhom i drugi nazvani ‘sinovima Božjim’, u slučaju Isusa se u nazivu Krist, Sin Božji podrazumijevalo nešto više, odnosno da se radi o onome koji je od sve Božje djece i od svih pomazanika učinjen prvim Sinom i prvim nasljednikom Božjeg kraljevstva u skladu sa riječima:

“A kad smo djeca (Božja - Isusova braća po jednom Ocu) i našljednici smo: našljednici dakle Božiji, a sunašljednici Kristovi…” (Rim 8:17; Heb 2:11)